Vyplnění přihlášky na VŠ – krok za krokem

Pro přijímací řízení  byly vydány pro absolventy středních škol tiskopisy přihlášek ke studiu v bakalářském nebo magisterském studijním programu („Přihláška ke studiu na vysoké škole pro akademický rok  v bakalářském nebo v magisterském studijním programu“ s oranžovým podkladem).

Tiskopis přihlášky obsahuje údaje, které většina vysokých škol, fakult nebo jiných součástí vysoké školy (dále jen „fakulta“) požaduje. Některé fakulty však mohou požadovat další údaje a dokumenty v tiskopise přihlášky neuvedené nebo naopak některé z nich nepožadují. Doporučuje se proto, aby se uchazeč pečlivě seznámil s náležitostmi přihlášky, které příslušná fakulta požaduje. Požadavky fakult jsou především uvedeny v informačních brožurách o přijímacím řízení vydaných buď fakultou, které je možné získat na studijních odděleních fakult nebo jsou vyvěšeny na úřední desce v prostorách fakulty nebo jsou obsaženy v souhrnných informacích o přijímacím řízení na vysokých školách v České republice, a to v „Přehledu studijních programů a studijních oborů na vysokých školách a fakultách v České republice, k jejichž studiu budou uchazeči přijímáni pro akademický rok  publikovaném v Učitelských novinách nakladatelstvím Fortuna a v brožuře „Jak na vysokou školu “nebo např. server www.vysokeskoly.cz. Další pokyny či vysvětlivky k vyplňování jsou obsaženy na straně 3 tiskopisu přihlášky.

Tiskopis přihlášky obsahuje údaje, které vyplňuje uchazeč sám, tyto údaje jsou uvedeny v silně orámovaných částech. Údaje, které vyplňuje fakulta, se uvádějí v polích se světlejším barevným podkladem, ve slabě orámovaných částech a na poslední straně přihlášky – v protokolu o přijímacím řízení. Pro snazší čitelnost je vhodné údaje vyplňovat hůlkovým písmem nebo psacím strojem. Kolonky, které uchazeč nevyplní, se ponechávají prázdné (neproškrtávají se).

Strana 1

Uchazeč vyplní v názvu přihlášky akademický rok , podtrhne a označí křížkem typ zvoleného studijního programu a formu studia. Vlevo nalepí útržek složenky typu A o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízení, případně dle dispozic fakulty převodový doklad. V kolonce „Zvolený jazyk“ vyplní uchazeč jazyk, z něhož chce vykonat přijímací zkoušku, hlásí-li se do studijního programu, u něhož je stanovena přijímací zkouška z některého z cizích jazyků a uchazeč má možnost si jazyk přijímací zkoušky zvolit. Některé fakulty požadují, aby uchazeči tento údaj vyplnili nikoliv pro účely přijímacího řízení, nýbrž pro účely příštího studia, bude-li uchazeč přijat.

V kolonce „Vysoká škola“ se uvádí plný název vysoké školy, totéž platí o kolonce „Fakulta“. V případě, že studium ve studijním programu uskutečňuje jiná součást vysoké školy než fakulta (např. vysokoškolský ústav), uvede se jeho název v kolonce „Fakulta“. V následující kolonce „Studijní program“ se uvede název zvoleného studijního programu. Člení-li se studijní program na obory, vyplní se i kolonka „Studijní obor“. U většiny fakult platí zásada, že se přihláška podává na jeden studijní obor, na který se příslušný studijní program člení, na druhý studijní obor téhož studijního programu se podává přihláška další, samostatná. Pouze v případě, že fakulta umožňuje uchazeči, aby v jedné přihlášce uvedl dva obory, vyplňují se zvolené obory dle pořadí – tj. a), dále b), případně c).

V kolonce „Tituly“ se uvedou zkratky akademických titulů nebo hodností přiznaných v České republice nebo v zahraničí. Údaj o své národnosti není uchazeč povinen vyplňovat, neboť jde o údaj osobního charakteru a jeho uvedení je podmíněno souhlasem uchazeče. Pokud s uvedením souhlasí, vyplní se údaj slovně a jednoznačně. V opačném případě se ponechává kolonka prázdná.

Datum narození se zaznamenává v předepsaném pořadí, den a měsíc narození se vyplňují dvoumístnou číslicí (např. leden -„01“, prosinec -„12“), rok narození posledním dvojčíslím letopočtu (např. 1978 -„78“), místo a okres narození se vyplňuje podle občanského průkazu nebo rodného listu.

V kolonce „Adresa trvalého pobytu“ se vyplní adresa, kterou má uchazeč uvedenu v občanském průkaze; „Kontaktní adresa“ je adresou, na níž mají být uchazeči fakultou doručeny písemnosti. Adresu je potřebné vyplnit, i když je shodná s adresou trvalého pobytu. Při vyplňování těchto kolonek je nutné respektovat požadavky spojů a uvést formálně správný zápis adresy. Jestliže je název místa (obce) shodný s názvem pošty, pak se rubrika místo (obec) nevyplňuje a ponechá se prázdná. Nevyužité kolonky všech rubrik zůstanou rovněž prázdné

„Střední škola“ uvádí se střední škola, na níž uchazeč získal úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání. Uchazeči o studium v oblasti umění, kteří absolvovali studium v konzervatoři, uvedenou konzervatoř, na níž získali vyšší odborné vzdělání.

„Obor – název“ uvádí se název oboru střední školy uvedený na vysvědčeních střední školy. „JKOV“ a „KKOV“ jsou zkratky pro kód oboru střední školy, kód JKOV (Jednotný katalog oborů vzdělání) je vyjádřen číselnou řadou, jde o kód staršího číselníku, který bude nahrazen kódy podle nového číselníku KKOV (Klasifikace kmenových oborů vzdělání). Kódy podle číselníku KKOV se liší od kódů číselníku JKOV tím, že na poslední pozici před lomítkem je písmeno, nikoliv číslice. V současné době se uvádějí oba kódy, neboť jde o přechodné období, v němž se kódy JKOV postupně převedou na kódy KKOV. Oba potřebné kódy jsou taktéž uvedeny na současných vysvědčeních střední školy. Kódy JKOV a KKOV uvádějí pouze uchazeči, kteří jsou studenty a studium na střední škole ukončí v roce 2010. Ostatní uchazeči, kteří se nehlásí přímo ze školy a kteří maturitní zkoušku vykonali v předchozím školním roce nebo dříve, nejsou povinni tento údaj vyplnit.

„IZO“ je „Identifikační číslo zařízení“ uvedené ve zřizovací listině střední školy. Také tento údaj je uveden na současném vysvědčení střední školy. Údaj uvádějí uchazeči, kteří jsou studenty a studium na střední škole ukončí v daném roce. Ostatní uchazeči, kteří se nehlásí přímo ze školy a kteří maturitní zkoušku vykonali v předchozím školním roce nebo dříve, nejsou povinni tento údaj vyplnit.

Strana 2

„Uchazeč se hlásí “ uchazeč křížkem a podtržením označí údaj odpovídající stavu v době, kdy přihlášku podává. Např. studenti, kteří teprve studium ukončí, označí údaj „ze SŠ“, uchazeči, kteří maturovali již dříve zpravidla označí „ze zaměstnání“. V případě, že ani jedna z možností předepsaných v přihlášce neodpovídá skutečnosti, označí uchazeč údaj „odjinud“.

„Prospěch podle výročních vysvědčení jednotlivých ročníků středních škol“ této části přihlášky je třeba věnovat zvýšenou pozornost, neboť studijní výsledky ze střední školy jsou zpravidla jedním z kritérií posuzovaných při přijímání ke studiu. Uvádějí se předměty povinné a povinně volitelné, z nichž byl uchazeč klasifikován na konci příslušného ročníku v průběhu studia na střední škole. Ve sloupci „ročník“ se uvádí klasifikace předmětů jen z výročních vysvědčení, uchazeči, kteří studují, uvedou v kolonce IV. ročník klasifikaci z pololetního vysvědčení posledního ročníku. Stejným způsobem vyplňují údaje o prospěchu i absolventi víceletých gymnázií – tj. klasifikaci z výročních vysvědčení posledních tří ročníků a za poslední (IV.) ročník klasifikaci z pololetního vysvědčení tohoto ročníku. V tiskopise je předepsán i V. ročník střední školy, neboť se předpokládá, že o studium se ucházejí i absolventi pětiletých středních škol. Klasifikaci předmětů maturitních zkoušek v době podávání přihlášek mohou v přihlášce vyplnit pouze uchazeči, kteří již studium ukončili. Ostatní uchazeči dle pokynu fakulty předloží maturitní vysvědčení zpravidla u přijímací zkoušky nebo je zašlou děkanátu fakulty.

Zkratka „Prof.př.“ znamená označení profilového předmětu. Příslušný předmět označí fakulta (nikoliv uchazeč), která jako podmínku k přijetí stanovila i hodnotu studijního průměru tohoto předmětu za středoškolské studium. Zpravidla se týká uchazečů o studium technických oborů.

„Průměrný prospěch ze všech předmětů za jednotlivé ročníky a z maturity“ (průměr známek z výročních vysvědčení) příslušné pole v tomto řádku odpovídá průměrné hodnotě všech čísel sloupce za příslušný ročník včetně výsledku maturitní zkoušky s platností na dvě desetinná čísla, tzn. průměrný prospěch se vypočítá z klasifikace předmětů uvedených na výročních vysvědčeních a maturitním vysvědčení. Tato kolonka nebude vyplněna uchazeči, kteří podávají přihlášku v době, kdy na střední škole ještě studují.

„Průměrný prospěch ze všech předmětů za všechny ročníky (bez výsledku maturity)“ (průměr známek z výročních vysvědčení) uvádí se průměrná hodnota ze všech předmětů za všechny ročníky s platností na dvě desetinná čísla, tzn. průměrná hodnota prospěchu se vypočítá z klasifikace předmětů uvedených na výročních vysvědčeních. Prospěch z maturity se do tohoto prospěchu nezapočítává.

„Průměrný prospěch z vybraných předmětů“ hodnotu vypočte z určených profilových předmětů fakulta opět z klasifikace uvedené v přihlášce, tj. z výročních vysvědčení.

„Záznamy o zájmu uchazeče ve vztahu ke zvolenému oboru“ v této části uchazeč uvede, případně doloží ve zvláštní příloze (dle dispozic fakulty), veškerou mimoškolní činnost, která má úzký vztah ke zvolenému studijnímu oboru, zejména půjde o účast v různých druzích soutěží, středoškolské odborné činnosti, olympiádách apod.

„Potvrzení správnosti údajů“ správnost údajů o prospěchu studenta na střední škole a údajů o střední škole (na str. 1) potvrzuje ředitelství školy, razítkem a podpisem ředitele nebo jeho zástupce. Přihlášky uchazečů, kteří studium na střední škole ukončili dříve, může potvrdit střední škola, kterou absolvovali nebo tito uchazeči dle dispozic fakulty k přihlášce připojí úředně ověřené kopie ročníkových vysvědčení a vysvědčení maturitního. Nepožaduje-li fakulta některý ze shora uvedených způsobů potvrzení správnosti údajů, stvrzuje uchazeč podpisem čestného prohlášení na straně 3 správnost údajů, které v přihlášce uvedl.

Strana 3

„Průběh zaměstnání“ v této kolonce uchazeč uvede název a adresu zaměstnavatele, své pracovní zařazení a období od kdy do kdy byl v pracovním poměru. Jde především o získání informace, zda uchazeč v předchozích letech pracoval v oboru stejném nebo příbuzném, který chce studovat na vysoké škole.

„Předchozí studium na vysoké škole“ údaje vyplňuje uchazeč, který již dříve na vysoké škole studoval bez ohledu na to, zda studium ukončil řádně či nikoliv. Ukončil-li uchazeč studium na vysoké škole řádně, uvede i akademický titul, který mu byl přiznán.

„Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání“ lékařské potvrzení není požadováno všemi fakultami. Je proto nutné si ověřit, zda je fakulta vyžaduje a v jakém rozsahu, zda požaduje potvrzení pouze od praktického lékaře nebo jiná odborná vyšetření.

Na závěr uchazeč potvrzuje správnost a pravdivost údajů, které v přihlášce uvedl, svým podpisem.

Strana 4

„Protokol o přijímací zkoušce“ slouží k zaznamenávání průběhu přijímacího řízení a je jeho základním dokumentem. Záznamy vždy provádějí výhradně osoby pověřené – zaměstnanci fakulty.

Uchazeč má zpravidla možnost seznámit se s protokolem u přijímací zkoušky, když podepisuje kolonku „Byl(a) jsem seznámen(a) s výsledky přijímací zkoušky“. Protokol je dokumentem do něhož má uchazeč právo nahlédnout ve smyslu ustanovení § 50 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č.210/2000 Sb., neboť obsahuje skutečnosti mající význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu. Při podpisu této části tiskopisu je potřebné si uvědomit, že dobrý výsledek zkoušky (hodnocení vyhověl) není zárukou přijetí ke studiu, neboť hlediska pro sestavení pořadí přijatých uchazečů jsou výhradně v pravomoci fakulty. Fakulty taktéž stanoví organizační podmínky (dny, hodiny a místnosti), za nichž může uchazeč nahlédnout do svých materiálů a informuje o nich i uchazeče.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *