Školní řád

Školní řád je zpracován podle zákona č. 561/2004 Sb., § 30, školský zákon, ze dne 24. září 2004 včetně prováděcích předpisů.

Stáhněte si poslední platnou aktualizaci Školního řádu na našem webu v sekci Dokumenty.

Tento dokument obsahuje soubor závazných pravidel a nařízení, která jsou povinni dodržovat žáci gymnázia, a která upravují organizaci školní docházky, vyučování a provoz školy Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8.

I.  Základní práva a povinnosti žáků

1) Žáci a studenti mají právo

a)     na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

b)     volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí,

c)      zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele se svými stanovisky a vyjádřeními,

d)     vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,

e)     na informace a poradenskou pomoc školy a školních specialistů

2) Na informace podle předchozího odstavce mají v případě zletilých žáků a studentů právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost.

3) Domnívá-li se žák, že je ve svých právech omezován, má možnost písemně požádat svého třídního učitele, výchovného poradce nebo ředitele školy o řešení svého problému.

4) Žáci a studenti školy jsou povinni dodržovat zásady společenského chování vůči všem zaměstnancům školy, návštěvám a svým spolužákům (žák se nechová drze a vulgárně vůči spolužákům a učitelům, nejedná tak, aby nevhodně narušoval výuku a akce školy).

5) Mimo školu se žáci a studenti chovají vždy tak, jak to odpovídá dobrým mravům, dodržují zásady společenského chování a přičiňují se vždy a všude o dobrou pověst školy.

6) Žáci jsou povinni šetřit školní zařízení a ostatní majetek školy, chránit je před poškozením, dále jsou povinni udržovat své místo v čistotě a pomáhat při údržbě pořádku ve všech prostorách školy.

7) Žáci svévolně a úmyslně nepoškozují školní majetek a majetek dalších žáků školy (neničí osobní věci – přezůvky, oblečení, školních pomůcky a učebnice). Pokud se tak stane, je žák nebo jeho zákonný zástupce povinen zajistit opravu poškozené věci, nebo zaplatit vzniklou škodu v plné výši. Jestliže se jedná o škodu většího rozsahu a ten, kdo ji způsobil, není ochotný škodu nahradit, vyrozumí škola Policii ČR a oznámí podezření na spáchání přestupku proti majetku, případně trestného činu majetkové povahy. Mezi zakázané činnosti patří také porušování autorských práv (plagiátorství prací, kopírování cizích textů aj.).

8) Žák je povinen okamžitě hlásit jakékoliv poranění nebo úraz, který se stal ve škole a na školní akci. Hlášení podává vyučujícímu, zdravotníkovi akce nebo v kanceláři školy. Žák je povinný hlásit předem zdravotní omezení, která mohou způsobit zdravotní riziko při realizaci školních aktivit.

9) Jakoukoliv ztrátu nebo nález je žák povinen okamžitě oznámit nebo odevzdat v kanceláři školy.

 

II.  Provozní režim školy

1)   Provoz školy se řídí následujícím časovým vymezením:

odemknutí vchodů do budovy                                                        6:30 hod.

výuka povinných předmětů                                                            8:00 – 16:00 hod.

výuka nepovinných předmětů a zájmových útvarů                        7:05 – 7:55 hod.

                                                                14:20 – 16:45 hod.

uzamknutí vchodů                                                                        17:00 hod.

2)   Výuka povinných vyučovacích předmětů se řídí rozvrhem hodin, mezi vyučovacími hodinami jsou přestávky, určené k odpočinku a přípravě na další vyučovací hodinu.

3)     Přestávky jsou většinou v délce 10 minut, druhá přestávka v dopoledním vyučování trvá 20 minut. Přestávky mezi hodinami odpolední výuky jsou pětiminutové.

4)     Je-li vyučování organizováno i v odpoledních hodinách, je mezi dopolední a odpolední blok vyučovacích hodin vkládána polední přestávka v délce jedné vyučovací hodiny.

5)     Výuka estetické a tělesné výchovy může být organizována ve dvouhodinových blocích.

6)     Využívání školních prostor mimo dobu stanovenou rozvrhem hodin je možné jen se souhlasem ředitele školy.

 

III.  Režim šaten

1)     Žáci a studenti školy vchází a odchází ze školy vždy zadním vchodem do šaten.

2)     Po vstupu do šaten jsou žáci povinni se přezout do vhodné vnitřní obuvi.

3)     Pobyt žáků v šatnách v době vyučování je omezen (s výjimkou obědových přestávek). Po skončení vyučování jsou žáci povinni opustit prostory šaten do 30 minut.

4)     Šatnové kóje jsou určeny výhradně k odkládání obuvi a svrchního oděvu. Je zakázáno odkládat v šatnách jakékoliv cenné věci a osobní doklady.

5)     Pro větší bezpečnost a ochranu odložených věcí jsou žáci školy povinni:

a)     používat ke vstupu do prostoru šaten magnetickou kartu,

b)     zavírat a zamykat dveře přidělených šatnových kójí,

c)      nepouštět do budovy osoby, které nejsou studenty či zaměstnanci školy.

6)     Kola používaná k dopravě do školy si musí žáci odložit pouze na vyhrazeném místě, a to do stojanů na školním dvoře. Žáci a studenti jsou povinni je uzamykat vlastními zámky.

 

IV.  Vyučování

1)     Vyučování je organizováno rozvrhem hodin (včetně jeho změn). Před zahájením každé vyučovací hodiny musí být žáci ve třídě. Po zazvonění jsou na svém místě daném zasedacím pořádkem a připraveni na vyučování.

2)     Žáci si přináší do vyučování učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a podle pokynů vyučujícího.

3)     Při příchodu vyučujícího a jiné dospělé osoby do třídy nebo při jejich odchodu ze třídy žáci zdraví povstáním.

4)     Třídní učitelé organizují v třídním kolektivu pořádkovou službu. K povinnostem pořádkové služby patří:

a)     přinášení pomůcek do vyučování podle pokynů vyučujícího,

b)     utírání tabule před vyučovací hodinou a po vyučování,

c)      zajištění dostatečného množství křídy,

d)     ohlášení nepřítomných žáků jmenovitě vyučujícímu na začátku hodiny,

e)     péče o třídní knihu v průběhu vyučování (na tuto činnost lze stanovit stálou službu např. na celé pololetí)

f)      uzavření oken po vyučování.

5)     Nedostaví-li se vyučující do 10 minut po začátku vyučování do třídy, vyhledá pořádková služba vyučujícího v jeho kabinetě. Nepřítomnost vyučujícího ve škole oznámí služba zástupci ředitele. Žáci nesmí svévolně opustit třídu a vyčkají v klidu na příchod náhradního vyučujícího.

6)     Jestliže se žák nemohl ze závažných důvodů připravit na vyučování, uvědomí o tom na začátku hodiny vyučujícího.

7)     Žáci jsou povinni před začátkem vyučovací hodiny přepnout svůj mobilní telefon do tichého režimu a uložit jej mimo prostor školní lavice. Se souhlasem vyučujícího může být mobilní telefon použit ve výuce. Stejné ustanovení se vztahuje také na notebooky, mp3 přehrávače a tablety.

8)     Z vyučování mohou být žáci odvoláni pouze ve výjimečných případech a s vědomím ředitele školy.

9)     Žáci jsou povinni vést po celou dobu studia „Studijní průkaz“, zapisovat do něho průběžnou klasifikaci v jednotlivých předmětech, důležitá sdělení zákonným zástupcům a záznamy o své nepřítomnosti ve vyučování.

10)  Na doporučení lékaře může být žák částečně nebo úplně uvolněn z vyučovaného předmětu, popř. z jednotlivých školních aktivit.

11)  Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vymezena klasifikačním řádem.

12)  V případě, že žák žádá o jakoukoliv změnu ve studijním programu, o přerušení nebo ukončení studia, nebo se rozhodl přestoupit na jinou školu, požádá písemně ředitele školy. V žádosti bude uvedeno jméno a příjmení žadatele, datum narození, třída a studijní obor, zdůvodnění žádosti, jeho podpis a podpis zákonného zástupce nebo v případě zletilých žáků také podpis osoby, která má vůči němu vyživovací povinnost.

 

V.  Omlouvání nepřítomnosti ve vyučování

1)     Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, předloží s časovým předstihem žádost o uvolnění podepsanou zákonným zástupcem, nebo v případě zletilých žáků osobou, která má vůči němu vyživovací povinnost. Jako omluvenka může sloužit i lékařské potvrzení, úřední předvolánka nebo písemný doklad organizace, která o jeho uvolnění žádá.

2)     Na jednu vyučovací jednotku svého předmětu může žáka uvolnit pouze vyučující, na více vyučovacích hodin, nejdéle však na jeden den, může žáka uvolnit třídní učitel. Na více než jeden den může žáka uvolnit pouze ředitel školy.

3)     Nemohl-li se žák z nepředvídaného důvodu zúčastnit vyučování, je povinen žák, jeho zákonný zástupce nebo osoba, která má vůči němu vyživovací povinnost, oznámit do tří dnů důvod nepřítomnosti třídnímu učiteli.

4)     Po svém návratu do vyučování je žák povinen do tří dnů předložit třídnímu učiteli písemnou omluvenku své nepřítomnosti (v níž je upřesněn důvod nepřítomnosti), podepsanou zákonným zástupcem, lékařem nebo osobou, která má vůči němu vyživovací povinnost.

5)     Při nedodržení termínů nebo postupů uvedených výše bude nepřítomnost považována za neomluvenou.

 

VI.  Bezpečnost a ochrana zdraví

1)     Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků, dále jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásady protipožárního opatření, se kterými byli na začátku školního roku seznámeni. Žáci jsou povinni dodržovat provozní řád odborných učeben, laboratoří a tělocvičny.

2)     V době vyučování a o přestávkách mezi vyučovacími hodinami jsou žáci povinni dbát pokynů vyučujících a dozoru na chodbách. Při činnostech organizovaných školou jsou žáci povinni řídit se pokyny pedagogického dozoru, bez jehož souhlasu se nesmí vzdálit od skupiny ani z určeného místa.

3)     Zjistí-li kdokoliv ze žáků závadu na školním zařízení, která by mohla způsobit škody, zranění nebo ohrozit život, oznámí tuto skutečnost okamžitě nejbližší dospělé osobě, která je současně zaměstnancem školy.

4)     Vstup do sborovny a kabinetů je žákům bez svolení vyučujícího zakázán.

5)     Během přestávek mezi vyučovacími hodinami nesmí žáci opouštět areál a budovu školy.

6)     V polední přestávce, ve volných hodinách nebo při zkráceném vyučování žáci mohou budovu školy opustit. Učiní-li tak, škola v této době nenese odpovědnost za žáka. Tráví-li žáci volný čas ve studovnách, šatnách a jiných prostorech k tomu vyhrazených ve škole, řídí se pokyny dozorujících učitelů.

7)     Žáci se chovají slušně a přátelsky ke spolužákům. Příznaky obtěžování, projevy fyzického násilí a psychického týrání na své osobě nebo sledované na svých spolužácích jsou povinni hlásit výchovnému poradci nebo kterémukoliv vyučujícímu.

8)     Žákům jsou přísně zakázány jakékoliv projevy rasismu, xenofobie a netolerance vůči odlišnosti. Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti, ale i mírné formy psychického útlaku, opakované útoky apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou v prostorách školy přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek vůči školnímu řádu. O konkrétním výchovném opatření při porušení tohoto ustanovení rozhoduje ředitel po projednání přestupku s dotčenými osobami, popř. ve výchovné komisi.

9)     Žákům je zakázáno v prostorách školy, v jejím bezprostředním okolí a při činnostech organizovaných školou hrát hazardní hry.

10)  Rovněž je žákům zakázáno donášet do školy nebezpečné předměty, materiály (v tištěné i digitální formě) a zvukové nosiče podporující rasismus, xenofobii a odporující dobrým mravům.

11)  Krádež je hanebný čin a současně protiprávní jednání. V případě, že se někdo dopustí krádeže ve škole nebo při činnostech, které se školou a vyučováním přímo souvisí, použije škola sankce vymezené v klasifikačním řádu školy. Škola preferuje nápravu vztahu mezi poškozeným a zlodějem, tedy vrácení věcí poškozenému, omluvu a případnou kompenzaci za nevhodné chování. O každé krádeži, popř. podezření na krádež, musí být informovaný ředitel školy. Škola vyrozumí Policii ČR, jedná-li se o krádež většího rozsahu, bylo-li použito při krádeži násilí, nebo žádá-li to poškozená, poškozený či jejich zákonný zástupce. V oprávněných případech hlásí škola krádeže také na OSPOD.

12)  Nošení cenných věcí (zejména věcí malých rozměrů) do školy je rizikové chování, které může vést k jejich odcizení. Cenné věci, které nesouvisí s vyučováním a vzděláváním, je žákům zakázáno přinášet do školy a na akce organizované školou. Odkládání věcí nezbytně nutných pro výuku a vzdělávání (např. notebook) je zabezpečeno na místě určeném ředitelem školy v trezoru kanceláře školy. Věci osobního charakteru (např. peněženka, mobilní telefon, klenoty) žáci nosí při sobě, zajištění těchto předmětů při výuce tělesné výchovy je zabezpečeno na místě určeném ředitelem školy v trezoru kabinetu tělesné výchovy.

13)  Každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti.

14)  Ve školní budově, na pozemku školy a přilehlém chodníku a na školních akcích je zakázáno kouření.

15)  Všem osobám je v prostorách školy zakázáno přicházet do školy pod vlivem návykových látek, užívat návykové látky v prostorách školy a zde s nimi manipulovat. To platí i pro všechny akce organizované školou. Toto ustanovení se nevztahuje na osoby, které užívají návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením.

a)   Návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování – §89, odst. 10 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.

b)   Manipulací pro účely školního řádu se rozumí přinášení, nabízení, zprostředkování, prodej, opatření a přechovávání.

c)    Požívání omamných a psychotropních látek (dále OPL) osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

d)   V případě, kdy škola se o takovém chování žáka dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci žáka (§7 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí).

e)   Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky (§ 10 odst. 4, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí).

f)    Distribuce podle § 187 trestního zákona a šíření OPL dle § 188 trestního zákona je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola je povinna v takovém případě takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu (§167 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon).

g)   V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem bude škola postupovat stejně jako v bodu f).

 

VII.  Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka

1)     Zákonní zástupci žáků mají právo

a)   informovat se pravidelně o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,

b)   vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte,

c)    obracet se se svými dotazy, žádostmi a připomínkami na učitele (zejména třídního učitele, výchovného poradce nebo ředitele školy),

d)   v případě vzniku jakéhokoliv problému hledat pomoc u všech pedagogických pracovníků školy – zejména třídních učitelů, výchovné poradkyně nebo přímo ředitele školy,

e)   obrátit se přímo na ředitele školy nebo metodika SPJ, je-li jejich dítě vystaveno jakékoliv formě nespravedlnosti nebo diskriminace z řad pracovníků školy,

f)    omlouvat neúčast dítěte ve vyučování

g)   požádat o uvolnění svého dítěte ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů z některého předmětu; ředitel školy zároveň určí náhradní způsob vzdělávání vašeho dítěte v době vyučování tohoto předmětu,

h)   využít svého práva být volen do školské rady a správní rady nadačního fondu.

 

2)     Zákonní zástupci žáků mají povinnost

a)     zajistit řádnou docházku dítěte do školy na vyučování a školní akce,

b)     v případě projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte se jej na vyzvání ředitele školy osobně zúčastnit,

c)      dodržovat pravidla omlouvání nepřítomnosti dítěte ve vyučování nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti, po návratu dítěte do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce,

d)     při podezření na neomluvenou absenci škola požádá rodiče, aby lékařským potvrzením doložili nepřítomnost svého dítěte ve škole,

e)     při předem známé absenci omlouvá zákonný zástupce své dítě předem: a to při absenci dlouhé jeden den třídnímu učiteli, při absenci dvou a více dnů řediteli školy,

f)      včas oznamuje škole další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích,

g)     informuje školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 

VIII.  Závěrečná ustanovení

Poruší-li žák ustanovení Školního řádu Gymnázia, Šumperk, může být proti němu uplatněno ustanovení Klasifikačního řádu Gymnázia, Šumperk, jehož výsledkem může být udělení kázeňského opatření a snížený stupeň u klasifikace z chování. Pravomoc udělit kázeňský postih má třídní učitel (uděluje napomenutí a důtku třídního učitele) a ředitel školy (uděluje ředitelskou důtku, podmíněné vyloučení a vyloučení žáka ze studia).

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *