Projekty EU

Projekt „Vzděláváme a podporujeme“

Od 1. 9. 2017 probíhá na naší škole dvouletý projekt „Vzděláváme a podporujeme“, který realizujeme v rámci výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ. Hlavním cílem projektu je podpora pozice školního psychologa, dalšího vzdělávání pedagogů školy, sdílení zkušeností a podpora méně obvyklých forem výuky.
Na financování se z 85% podílí Evropská unie a z 15% státní rozpočet České republiky. Projekt bude probíhat do 31. 8. 2019.


 

 

 

Gymnázium Šumperk získalo grant ERASMUS+ KA1
12

Gymnázium Šumperk získalo grant ERASMUS+ KA1 ve výši 21.079 EUR v oblasti systematického vzdělávání pedagogických pracovníků.

Název projektu: Profesní rozvoj pedagogů Gymnázia Šumperk v oblasti cizích jazyků = zkvalitnění poskytovaného vzdělávání

Cílem projektu: Specializace se školy na jazykovou výuku, na rozvoj mezinárodní dimenze vzdělávání a rozvoj vztahů se zahraničními partnery.

Počet účastníků: 8 učitelů Gymnázia Šumperk
Přijímající země: Velká Británie, Lotyšsko, Německo, Irsko, Španělsko
Účastníci využijí Europass: Mobilita, Životopis (CV) a Jazykový pas

Délka trvání projektu: 24 měsíců
Začátek projektu: 1-6-2015
Konec projektu: 1-6-2017

Aktuální informace o projektu ERASMUS+ najdete na nástěnce ve 3. patře nové budovy:

IMG_3588

Úspěch projektové žádosti v programu ERASMUS+

Gymnázium Šumperk se v letošním roce zúčastnilo výběrového řízení projektových žádostí v rámci programu ERASMUS+ školní vzdělávání – KA1. Předložená projektová žádost byla vyhodnocena jako 3. nejlepší z předložených tří stovek projektů z celé republiky a díky tomuto skvělému výsledku byla naše škola zařazena mezi úspěšné žadatele o grant. Projektová žádost uspěla.

V období 6/2015 – 5/2017 tak v rámci evropského programu Erasmus+ vycestuje do zahraničí na metodologické jazykové kurzy šest učitelů cizích jazyků. Další dva učitelé odborných předmětů si rozšíří své znalosti cizích jazyků na zahraničních jazykových kurzech. Cílem těchto aktivit je zkvalitnění výuky cizích jazyků a modernizace výukových postupů stejně jako zkvalitnění reprezentace školy v rámci mezinárodních soutěží, projektů a kontaktů s partnerskými školami. Všechny jazykové kurzy jsou dvoutýdenní, v různých zemích Evropské unie.

Gymnázium Šumperk dlouhodobě podporuje a vytváří podmínky pro další vzdělávání svých pedagogických pracovníků. Podpora mezinárodních vzdělávacích aktivit učitelů zapadá do koncepce rozvoje školy, která pracuje s vizí moderní respektované vzdělávací instituce s aktivními pedagogy, efektivními metodami výuky, motivovanými žáky a čilými mezinárodními kontakty.

No + Hs

 

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009

Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Trvání projektu: od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2015

Příjemce tohoto projektu financovaného z Evropského sociální fondu  a státního rozpočtu České republiky projektu je Olomoucký kraj. Naše škola je partnerem tohoto projektu, ve kterém si 33 středních škol rozdělí celkem 113 miliónů korun. Cílem projektu je investiční, neinvestiční a metodická podpora a rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách Olomouckého kraje. Nástroje k dosažení těchto cílů jsou především:

•             Vybudování/inovace regionálního centra vzdělávání

•             Zvýšení kvality vzdělávání zapojením odborníků z praxe a akademické sféry

•             Rozšíření poskytovaného vzdělávání o specificky zaměřené zájmové vzdělávání

•             Aktivizace a iniciace zájmu cílových skupin z řad žáků základních škol

•             Implementace moderních metod vzdělávání (badatelství, vzájemné učení apod.), vytvoření kooperativních komunit.

Primární cílovou skupinou jsou žáci středních odborných škol, středních odborných učilišť, odborných učilišť, gymnázií a taktéž žáci základních škol. Do projektu je zapojeno 100 základních škol z Olomouckého kraje. Sekundární cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci těchto škol, jelikož jsou jedni z nejdůležitějších aktérů vzdělávacího systému a zásadním způsobem ovlivňují kvalitu vzdělávání.

V rámci realizace projektu dojde k rozšíření možností volnočasových aktivit pro žáky středních a základních škol v našem regionu, dále vzniknou programy vzájemného učení a dojde ke sdílení odborných učeben středních škol pro povinnou výuku základních škol. Rovněž bude vytvořena komplexní databáze elektronických výukových materiálů pro příslušné obory, které budou navíc reflektovat nově vybudovaná či inovovaná regionální centra vzdělávání. Neméně důležitou součástí projektu bude spolupráce nejen se zástupci zaměstnavatelů v rámci komunitního rozvoje, ale také s akademickou sférou.

Gymnázium, Šumperk v rámci projektu vybuduje novou laboratoř chemie s moderními měřícími přístroji a zahájí v ní výuku svých studentů i žáků spolupracujících základních škol. Našimi partnery v projektu budou tyto základní školy:
Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1
Základní škola Šumperk, Šumavská 21
Základní škola Libina, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Nový Malín

Celkovým výstupem projektu pak bude zvýšení konkurenceschopnosti a uplatnitelnosti studentů středních škol na trhu práce a jejich motivace do dalšího odborného studia v rámci terciárního vzdělávání v technických a přírodovědných oborech. Pro pedagogické pracovníky bude výstup představovat nejen zkvalitnění jejich výukových metod a zvýšení odborné kvalifikace díky odbornému zaškolení v práci s nejnovějšími technologiemi a zařízeními vybudovaných odborných učeben, laboratoří a dalších specializovaných  pracovišť, ale také praktická a okamžitá aplikovatelnost ve výuce primární cílové skupiny nebo  trhu práce. Žáci základních škol budou proaktivně motivováni ke směřování budoucího zaměření studia v přírodovědeckých a technických oborech prostřednictvím volnočasových aktivit, ale i v rámci povinné výuky ve spolupráci se středními školami. Odborníci z praxe/odborníci z vysokých škol a univerzit předají studentům a pedagogům své zkušenosti a seznámí své potenciální zaměstnance/absolventy s možnostmi jejich uplatnění na trhu práce. Zároveň mohou svými zkušenostmi přispět k výuce tak, aby lépe reflektovala a pružněji reagovala na aktuální vývoj v dané oblasti a také potřeby zaměstnavatelů.

Projekt vznikl, aby pomohl odstranit klesající tendenci zájmu o přírodovědné a technické obory.  Zejména v případě technických oborů je sledován protichůdný vývoj, tedy že se snižuje počet absolventů technických oborů a současně se poptávka bez ohledu na tento pokles zvyšuje. Tato poptávka se i nadále bude zvyšovat, ale pouze za předpokladu, že dojde ke zvýšení kvalifikace absolventů a jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Důraz musí být kladen na reflexi aktuálních požadavků trhu práce, propojením teorie s praxí a zejména držení kroku s moderními technologiemi.

 

 

Exkurze do Malého světa techniky, Ostrava Vítkovice

V pátek 16.5.2014 brzy ráno vyrazila čtyřicetičlenná skupina talentovaných žáků i z našeho gymnázia směr Ostrava Vítkovice.Cílem našeho výletu byla hala U6 = výtopna v areálu bývalé vysoké pece. V této rozměrné budově je již druhým rokem nainstalována interaktivní expozice nazvaná „Malý svět techniky“.

Jedinečná výstava odhaluje tajemství technických vynálezů od parního stroje až po současnost. Návštěvníci zde najdou celou řadu vynálezů, které významně poznamenaly vývoj průmyslu a technického pokroku na území českých zemí ale i ve světě.

Žáci si měli možnost „osahat“ nebo na vlastní oči i uši vyzkoušet některé z přírodních zákonů či fyzikálních zákonitostí. Chemický průmysl je zastoupený modelem vysoké pece spolu s ukázkami vsázky a produktů tohoto zařízení i s následnou přeměnou surového železa v ocel.

Celou expozicí provází (kromě průvodců) postava J. Verna, coby osoba nejpovolanější v oblasti vědy a techniky.Po dvou hodinách jsme odcházeli poučeni, ale i pobaveni. Vzhledem k tomu, že se celý areál vysoké pece se statutem Národní kulturní památka neustále inovuje a rozšiřuje věříme, že zde nejsme naposledy.

.

Druhý rok projektu zahájený

15. 9. 2014.  S využitím inovované laboratoře zahajujeme druhý rok projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“. Plánované aktivity začínají běžet od září (volnočasové kroužky a využití učebny pro vlastní výuku žáků gymnázia), sdílení laboratoře pro výuku žáků základních škol proběhne od 4. listopadu 2014 do 15. ledna 2015. Metodikové projektu v této chvíli intenzivně pracují na finalizaci elektronické učebnice chemie, která bude jedním z hlavních výstupů projektu. Po zahájení prací zveřejníme fotografie z jednotlivých chemických dnů.

Fotodokumentace činnosti projektu

21. 11. 2014

Jednou z hlavních laboratorních prací, kterou žáci ZŠ v laboratoři konají, je destilace.

Destilace

Pro laboratorní práce využíváme také nakoupené elektronické měřící aparatury PASCO.

Pasco

Nová laboratoř poskytuje skvělé zázemí nejen gymnazistům, ale slouží také pro volnočasové kroužky.

V laboratoři při práci

 Dokumenty – newslettery propagující projekt a projektovou činnost (k 15. 3. 2015):

Newsletter_malý

Newsletter_velký_2014

Newsletter_velký_2015

 

Další projekty, které škola realizuje, nebo v nichž je partnerem …

 

Centrum pro interdisciplinární terénní výuku žáků ZŠ a SŠ

Žadatel:                     Univerzita Palackého Olomouc
Partner projektu:     Gymnázium, Šumperk, Masarykovo nám. 8
Doba realizace:       září 2011 – srpen 2014
Oblast podpory:      1.1
www.civ.upol.cz

 

Projekt Inovace + kvalita = moderní vzdělávání

Od září 2012 se na Gymnáziu, Šumperk rozběhl projekt Inovace + kvalita = moderní vzdělávání.
Již v loňském školním roce probíhala příprava na spuštění projektu OPVK v rámci tzv. „šablon pro SŠ“. Projekt Inovace + kvalita = moderní vzdělávání byl rozhodnutím Mšmt č.j. 40261/2011-469 ze dne 23. 1. 2012 schválený pod registračním číslem CZ.1.07/1.5.00/34.0071. Cílem projektu bude tvorba učebních materiálů na podporu výuky a zvýšení její kvality. Podpořené předměty jsou český jazyk, biologie, chemie, ZSV, psychologie, matematika a cizí jazyky. Prioritou bude využití moderní informační techniky ve výuce, druhotným cílem je také modernizace vybavení počítačové techniky ve škole. Celková přidělená dotace 1 911 939 Kč bude určena na materiál pro školu (60%), na platy pro tvůrce učebních materiálů (25%) a zbytek na služby a výdaje s projektem spojené. Projekt započne 1. 7. 2012 a bude trvat 2 roky.
Do projektu je ve škole zapojeno 20 učitelů, kteří tvoří didaktické učební materiály ( s využitím počítačové techniky nebo využívané s užitím počítačů). Součástí projektu je také výuka čtenářské gramotnosti – nepovinný předmět s touto tématikou vyučuje Mgr. Bartoš. V rámci projektu bude realizované také další vzdělávání pedagogů, které bude zaměřené na ovládání softwaru interaktivní tabule a moderní aplikace (moodle, e-learningové aplikace).
V rámci projektu proběhla inovace počítačové techniky školy. Byly přebudovány obě hlavní počítačové učebny včetně vybavení žákovským nábytkem, PC jazyková učebna bude dovybavena dalšími stroji, škola získala nový server a všechny počítače jsou jednotně osazeny operačním systémem Windows 7 (s upgrade na Win 8) a aplikacemi MS Office 2010.

Tvorba didaktických učebních materiálů

V projektu bude sestaveno asi 60 sad výukových materiálů, celkem 1312 tzv. dumek. Práce na nich probíhají průběžne, první z nich zveřejňujeme  v květnu 2013. Vytvořené práce autoři sdílejí s ostatními vyučujícími příslušných předmětů ve škole, a podle nastavení parametrů projektu jsou materiály k dispozici také učitelům z jiných škol.

Přehled doposud vytvořených materiálů:
Výuka funkční stylistiky – rozvoj čtenářské gramotnosti.
Anorganická chemie.
Obecná chemie.
Analytická chemie.
Chemie – chemické vzorce a názvy chemických sloučenin.
Číselné obory – procvičovací příklady.(M)
Moderní česká literatura.
Moderní světová literatura.
Testování a procvičování učiva v programu Excel 2010 (IVT).
Filozofie (základy společenských věd).
Pojmy a příklady z genetiky a cytologie (Bi).
Testovací sada otázek z genetiky, molekulární a buněčné biologie (Bi).

Výše uvedené učební materiály jsou k dispozici v archivu školy. V případě zájmu se kontaktujte na administrátora projektu, Mgr. Martinu Machačovou (tel 588 188 505, mail Machacova@gymspk.cz)
Věřím, že běh projektu významně pozitivně ovlivní jak technické zázemí školy, tak vlastní výuku.

Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních
školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji
 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0058

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2011,  Datum ukončení projektu: 31. 8. 2014

Projekt spolufinancován v rámci  Operačního programu Vzdělávání pro  konkurenceschopnost

Partnerem projektu je Moravskoslezský kraj.

Hlavním cílem  projektu je  podpora  realizace  kurikulární  reformy  škol  se zaměřením

na výuku moderních československých a českých dějin 20. století v širších souvislostech.

Tohoto cíle bude dosaženo vytvořením výukových pomůcek, které budou zobrazovat nezkreslenou

a objektivní formou události soudobé historie československé a české společnosti 20. století.

Hlavními výstupy projektu budou:

-komplexní výukový materiál pro žáky doplněný o pracovní listy

– metodika výuky pro učitele

– interaktivní pomůcky (mapy, animace, webové rozhraní) ke snadnějšímu pochopení

náležitostí společenského vývoje a databázi zdrojů k dalšímu studijnímu rozvoji žáků i pedagogů.

nezbytné proškolení pedagogů

   pilotní výuka za využití inovovaných výukových prvků

   historický komiks

Z naší školy se projektu účastní 3 učitelé.

 


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *