(Rozvrh 2020-2021 od 21.9.)

Gymnzium, umperk, Masarykovo nmst 8  1.A  (Kn Oldich)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

9
15:15-16:00

 
P
o

 

M
Hp
(243)

Ch
Be
(271)


Kn
(312)

Aj (S1)
Pp
(413)

 

Vu (S7)
Hj
(362)

Vu (S7)
Hj
(362)

D
Kn
(312)

 

Aj (S2)
Fk
(412)

Vu (S8)
Pr
(210)

Vu (S8)
Pr
(210)

 

t

 

Mc (S1)
Hp
(242)

(S1)
Kn
(312)

ZSV
r
(342)

(p1) Gu (341)

Aj (S2)
Fk
(412)

Aj (S1)
Pp
(411)

Bi
Gr
(166)

S: TH
(312)

 

(p2) No (343)

(S2)
Kn
(312)

Mc (S2)
Hp
(242)

Nj (Nj1) Bh (412)

Nj (Nj2) Po (406)

 
S
t

 

Tv (Dv)
Ze
(T2)

Tv (Dv)
Ze
(T2)

(p1) Gu (341)

M
Hp
(241)

IVT (S5)
Pu
(371)

Fc (S5)
Zt
(372)

     

(p2) No (343)

Tv (Chl)
Vd
(T1)

Tv (Chl)
Vd
(T1)

Nj (Nj1) Bh (412)

Fc (S6)
Zt
(372)

IVT (S6)
Pk
(364)

Nj (Nj2) Po (406)

 

t

 

Bi
Gr
(165)

F
Zt
(243)

M
Hp
(243)

Aj (S1)
Pp
(413)

Z
Vd
(310)

 

(p1) Gu (343)

IVT (S5)
Pu
(371)

Ch
Be
(165)

(p2) No (342)

Aj (S2)
Fk
(411)

Nj (Nj1) Bh (406)

IVT (S6)
Pk
(364)

Nj (Nj2) Po (412)

 
P

 

Chc (S5)
Be
(271)

Bic (S5)
Gr
(170)

D
Kn
(312)

F
Zt
(312)

Z
Vd
(310)


Kn
(312)

     

Bic (S6)
Gr
(170)

Chc (S6)
Be
(271)

Zpracovno v systmu Bakali